Organizácie pôsobiace alebo sídliace v Starom meste

Ak ste nenašli svoju organizáciu v tomto zozname, asi preto, že ste nevyplnili formulár.... tu :)

zoznam organizácií, ktoré sme vytipovali na území Starého mesta... isto je ich viac, len o Vás nevieme...

Agentúra opatrovateľskej starostlivosti SIMEON
BDC
Bratislavská arcidiecézna charita
Bratislavský okrášľovací spolok
Centrum pre filantropiu
DS Vŕba
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Fórum kresťanských inštitúcií
Fórum života
Hrad Slavín o.z.
ID Space Team
IPcko
Kridla
Leaf
Magna, deti v núdzi
Most
Nadácia Integra
Národný trust
o.z. Historia Posoniensis
Obchodná ulica a okoli o.z
Proti prúdu (nota bene)
ReAnimare o.z.
Romano Kher- Rómsky dom
Siloe
Simeon (opatrovateľská starostlivosť) o.z.
Slovenská katolícka charita
Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj
Spoločenstvo Ladislava Hanusa
Spoločenstvo sv. Egídia
Stará tržnica o.z
Unicef Slovensko
Vagus o.z.
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
Zelená hliadka
ZKSM (Emericum)

 

Názov organizácie

Poslanie organizácie

Web

Agentúra opatrovateľskej starostlivosti Simeon

Opatrovateľská starostlivosť pre seniorov v domácom prostredí na území mesta Bratislava.

 

Bratislavské dobrovoľnícke centrum

Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC) je občianske združenie založené 28.novembra 2012, vďaka podpore Hlavného mesta SR Bratislava. BDC bolo oficiálne otvorené 13.septembra 2013.
Zapájame obyvateľov Bratislavy a Bratislavského kraja do aktivít v prospech mesta a ľudí, ktorí to potrebujú a učíme organizácie, ako s dobrovoľníkmi pracovať.
Prepájame organizácie a dobrovoľníkov: Hľadáme a inšpirujeme ľudí každého veku pre dobrovoľníctvo v Bratislave. Máme prehľad o organizáciách v Bratislave, vieme, ako s dobrovoľníkmi pracujú a akých dobrovoľníkov potrebujú.

Komunikujeme s dobrovoľníkmi a informujeme ich: Odporúčame dobrovoľníkov do jednotlivých organizácií. Informujeme nových dobrovoľníkov o ich dobrovoľníckych možnostiach, o ich právach, povinnostiach, etických zásadách a pýtame sa na ich očakávania.

Oceňujeme a podporujeme dobrovoľníkov: Pre dobrovoľníkov v Bratislave pripravujeme rôzne výhody a zľavy.

Pracujeme s dobrovoľníckymi organizáciami: Poskytujeme školenia, konzultácie a supervízie v oblasti manažmentu dobrovoľníkov. Záleží nám na tom, aby boli dobrovoľníci v organizáciách spokojní a aby organizácie boli spokojné s dobrovoľníkmi.

Vytvárame nové dobrovoľnícke programy: Pre nové organizácie a pre organizácie, ktoré doposiaľ s dobrovoľníkmi nepracovali, vytvárame programy „na kľúč“ – vytvoríme im program a spolu s nimi ho napĺňame.

Spolupracujeme s firmami: Rozvíjame firemné dobrovoľníctvo - vysielame dobrovoľníkov z firiem do organizácií v Bratislave. Pripravujeme firemné dobrovoľnícke programy podľa očakávaní firiem a dobrovoľníckych organizácií.
 

http://www.dobrovolnictvoba.sk/

Národný Trust n.o.

Poslaním Národného Trustu n. o. je podpora udržateľnej ochrany a zmysluplného využívania historického prostredia Slovenska, jeho kultúrneho a prírodného dedičstva.

www.nt.sk

DS Vŕba

Pracujeme s dobrovoľníkmi, ktorí venujú svoj čas sprevádzaniu dospelých onkologických pacientov v nemocniciach (OÚSA, NOÚ).

www.dsvrba.sk

Dom Quo Vadis / Slovenska katolicka charita

Slovenská katolícka charita (SKCH) poskytuje charitatívne, sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby ľuďom v núdzi bez ohľadu na rasu, národnosť, vierovyznanie a politické zmýšľanie.

www.charita.sk

Dom Quo Vadis

Dom Quo Vadis je evanjelizačná kaviareň.
Snažíme sa Boha prezentovať aj v inom prostredí ako je kostol, preto
organizujeme v rámci kaviarne aj prednášky, prezentácie či výstavy.
Pracujú u nás dobrovoľníci, v súčastnosti cca 70.

www.domquovadis.sk

Kto pomôže

Našim cieľom je vybudovať podpornú sieť dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní pomôcť utečencom pri integrácii na Slovensku.

www.ktopomoze.sk

FKI

Zrozumiteľným a prijateľným spôsobom a spoluprácou kresťanských inštitúcií vnášať kresťanské hodnoty a postoje do spoločnosti.

www.fki.sk

Romano kher – Rómsky dom

Poslaním organizácie je zbieranie, spracovanie a distribúcia informácií, dát, dokumentov a publikácií o Rómoch pre Rómov a pre majoritnú spoločnosť za účelom lepšej informovanosti o Rómoch, posilnenia identity Rómov, zlepšenia vzdelanostnej úrovne Rómov a zlepšenia spolunažívania Rómov a majoritnej spoločnosti.
Združovanie ľudí s cieľom realizovať a podporovať projekty a aktivity zamerané najmä na vzdelávanie detí, mladistvých a dospelých pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia, zdravotne postihnutých, detí z detských domovov, príslušníkov menšín (etnické, záujmové, názorové a iné).

www.romanokher.eu

Kolégium Antona Neuwirtha

Poslaním Kolégia Antona Neuwirtha je formovať mysle a charaktery mladých ľudí systematickým vzdelávaním o kresťanskom kultúrnom dedičstve a jeho vplyve na západnú civilizáciu.

Kolégium realizuje svoje poslanie organizovaním rôznych vzdelávacích programov pre študentov vysokých škôl a mladých profesionálov. Vlajkovým programom Kolégia je ročný študijno-formačný program internátneho typu pre študentov bakalárskych ročníkov.

http://www.kolegium.org/

Slovenský Skauting

Slovenský skauting je dobrovoľná, nezávislá, nepolitická, nezisková, výchovná organizácia mladých ľudí, prístupná všetkým bez rozdielu pôvodu, národnosti, rasy alebo náboženstva, ktorí chcú žiť a konať v súlade s cieľom, princípmi a metódou stanovenými zakladateľom hnutia Róbertom Baden-Powellom.

Cieľom SLSK je pomôcť mladým ľuďom dosiahnuť ich plný fyzický, intelektuálny, sociálny a duchovný rozvoj tak ako jednotlivcov, tak ako aj zodpovedných občanov a aktívnych členov miestnych, národných a medzinárodných spoločenstiev.

http://skauting.sk/

IPčko

Napriek pokroku doby a takmer neobmedzeným možnostiam sa často stáva, že mladým ľuďom niečo chýba. Nie je to ich nevďačnosť, ale rýchlosť každodenného života, ktorá prináša svoje obete. Neostáva čas na rodinu a priateľstvá, ľudia čoraz viac postrádajú oporu v živote a pocit bezpečia. Neraz nevidia zmysel života, nevedia sa už z ničoho tešiť a cítia sa sami a nepochopení. Mnohí z nich uvažujú o ukončení svojho života, alebo hľadajú riešenie v drogách, či alkohole.
Naša organizácia IPčko sa venuje práve týmto ľuďom s vierou, že im pomôžeme naštartovať ich život.
Chceme odpovedať na volanie mladých ľudí o pomoc v ich problémoch a chceme na to využiť tie najlepšie prostriedky.
Tak vzniklo IPčko.sk – internetová poradňa pre mladých. Internet nám dáva priestor, aby sme spojili priateľský prístup s odbornou pomocou. Prostredníctvom online chat-rozhovorov podávame pomocnú ruku, oporu i radu stovkám mladých pri boji s ich psychickými problémami, či inými nepriazňami života.
Najčastejšie sa na našich poradcov (dobrovoľníkov) – psychológov, sociálnych pracovníkov, obracajú mladí ľudia s prežívaným pocitom samoty, depresie, s problémami vo vzťahoch, so závislosťami, sexuálnym násilím, sebapoškodzovaním a často sa nám zdôverujú aj s myšlienkami na samovraždu.
Túto pomoc mladým poskytujeme prostredníctvom chatu anonymne, bezplatne, každý deň v týždni od 7,00 do polnoci. Za čas našej existencie naše služby internetovej poradne pre mladých IPčko.sk využilo už asi 29 tisíc mladých ľudí v krízových situáciách.
Problémy, s ktorými sa na nás mladí obracajú do veľkej miery ovplyvňujú ich prežívanie. Neraz sa stáva, že ľudia, ktorí k nám prichádzajú, sa za svoje ťažkosti hanbia a priznávajú, že vo svojom okolí nenašli nikoho, kto by ich vedel pochopiť a podať im pomocnú ruku. Hlavou im víri množstvo otázok, odpovede však neprichádzajú. A tak po nich iniciatívne pátrajú sami. Prvé kroky vedú na internet, kde hľadajú rady či skúsenosti iných, no nemusia nájsť zaručene správne odpovede.
Preto sme vytvorili aj portál [ne]normálne.sk, kde nájdete videorozhovory s odborníkmi, blogy, diskusné fóra a podobne. Tento projekt vznikol ako reakcia na medializované samovraždy mladých ľudí počas jarných práznin tohto roka.
Na konci minulého roka sme pre mladých spustili projekt nízkoprahového kontaktného centra s názvom UPside uprostred najrušnejšej bratislavskej ulice. Obchodná ulica je charakteristická víkendovou zábavou mladých ľudí, ktorí sú zároveň ohrození sociálno - patologickými javmi. Namiesto ulice, barov a krčiem, vítame mladých ľudí v našom UPside. Miesto alkoholu ich čaká kofola, alebo čaj, horúca čokoláda (za dobrovoľný príspevok) a tím mladých odborníkov ochotných vždy pomôcť. K dispozícii mladým sú, tak ako je tomu i na poradni, odborne školení dobrovoľníci z oblasti psychológie a sociálnej práce. Klub od svojej existencie navštívili stovky mladých, ktorí potrebovali pomoc a podporu. V klube je pre mladých široká ponuka zážitkových aktivít, knižnica, kalčeto, hudobné nástroje, organizujeme koncerty, diskusie a rôzne osobnostno - rozvojové aktivity.
Za naše projekty sme dostali množstvo ocenení.
Organizujeme zážitkové programy pre mladých, verejné diskusie s odborníkmi pod názvom GAUČ, konferenciu Virtuálna generácia, výskumy o virtualite a ďalšie aktivity na pomoc mladým v kríze.

www.ipcko.sk, www.upside.sk, www.nenormalne.sk, www.virtualnageneracia.sk

Partneri projektu


Podporujeme

Rádio Mária