Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov

Účelom týchto Informácií o spracúvaní a ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Informácie“) je informovať Vás o tom, prečo Dom Quo Vadis získava Vaše osobné údaje a o tom, ako ich spracúvame a chránime.

Dom Quo Vadis pri spracúvaní osobných údajov dbá predovšetkým o to, aby osobné údaje boli spracúvané len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby, čiže každej fyzickej osoby, ktorej osobné údaje spracúvame.

Kedy zbierame Vaše osobné údaje

Ak ste dobrovoľníkom, obrátili ste sa na Dom Quo Vadis prostredníctvom emailu, ste návštevníkom našej webovej stránky, prihlásili ste sa na odoberanie nášho newslettra, odpovedali ste na náš Quotazník, zúčastnili ste sa na verejných podujatiach, podpísali ste sa do prezenčnej listiny OZ Priatelia Quo Vadis, ktoré zastupuje Dom Quo Vadis, ste používateľom knižnej publikácie OZ Priatelia Quo Vadis alebo ste našim darcom, zverujete nám ako dotknutá osoba niektoré svoje osobné údaje.

           

Kto spracúva Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje zbiera a spracováva Dom Quo Vadis zastúpený prevádzkovateľom Priatelia Quo Vadis, o.z., Veterná 1/1629, 811 03 Bratislava

 

Aké osobné údaje spracovávame?

Vo väčšine prípadov spracovávame vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu. V niektorých prípadoch spracovávame aj Vaše telefónne číslo a adresu. Ak máme spolu uzatvorenú zmluvu, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu uvedenom v zmluve.

 

Za akým účelom spracúvame vaše osobné údaje?

  • Informovanie o našich aktivitách prostredníctvom posielania e-mailov (newslettrov) a/alebo za účelom odpovedania na otázky, ktoré ste nám priamo zaslali. V každom nami zaslanom newslettri je možnosť odhlásiť sa z jeho odoberania.
  • Prezentácia Domu Quo Vadis ako miesta, ktorého cieľom je rozvoj duchovných, kultúrnych hodnôt prostredníctvom vyhotovených zvukových a obrazových záznamov na našich verejných podujatiach, stretnutiach záujmových skupín, akciách dobrovoľníkov, ktoré sa zverejňujú na sociálnych sieťach, príp. v televíznych prenosoch.
  • Zlepšovanie služieb Domu Quo Vadis
  • Komunikácia s našimi podporovateľmi, darcami alebo ľuďmi, ktorí majú záujem o našu činnosť ohľadne ich podpory a našich následných aktivít.
  • Správa našej webovej stránky a našich účtov na sociálnych sieťach, s cieľom zobraziť obsah stránky a účtov čo najefektívnejšie, na základe testovaní a analýzy dát.
  • Ak ste s nami v zmluvnom vzťahu (napr. darovacia zmluva), používame vaše osobné údaje uvedené v zmluve za účelom napĺňania zmluvy,
  • Ak ste používateľom našej knižnej publikácie, používame Vaše osobné údaje za účelom komunikácie s Vami.
     

Prečo zbierame Vaše osobné údaje a na akom právnom základe

Dom Quo Vadis získava osobné údaje vždy len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel.

Dbáme o to, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali v súlade s príslušnými právnymi predpismi (najmä Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenie Európskeho  parlamentu a Rady 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES), ďalej aj ako „GDPR“ a týmito informáciami. Podľa Zákona o ochrane osobných údajov sa za spracovanie osobných údajov považuje aj to, ak osobné údaje máme k dispozícii, aj keď s nimi nijako nenakladáme. Napríklad ak nám napíšete email a my máme k dispozícii Vaše meno a emailovú adresu.

OZ Priatelia Quo Vadis má pri spracúvaní Vašich osobných údajov postavenie prevádzkovateľa, teda určuje účel a prostriedky spracúvania.

Ohľadom spracovania Vašich osobných údajov sa na nás obráťte na adrese:
Priatelia Quo Vadis, o.z.
Veterná 1/1629
811 03 Bratislava

alebo nás môžete kontaktovať na emailovej adrese: info@domquovadis.sk

 

Aké sú práva dotknutej osoby

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť, a to:

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ak áno, tak máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, ako aj právo na základné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov

Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

V neposlednom rade máte právo kedykoľvek odvolať Vami udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ak ste takýto poskytli, a to zaslaním odvolania súhlasu na kontaktné údaje Domu Quo Vadis. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

 

Aká je doba spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame iba počas nevyhnutnej doby, pokiaľ trvá účel ich spracovania. V prípade zmluvného kontraktu sa spracúvajú osobné údaje do vysporiadania práv a záväzkov zo zmluvy, maximálne však 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu. V prípade spracúvania Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom, máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu na účely priameho marketingu; osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať. V prípade vyhotovenia obrazových a zvukových záznamov po dobu trvania oprávneného záujmu, ktorý sleduje Dom Quo Vadis, ak je spracovanie osobných údajov na tento účel nevyhnutné. V prípade spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu počas doby výslovne v nej uvedenej alebo do odvolania tohto súhlasu.

 

Ako je zabezpečená bezpečnosť osobných údajov na stránke domquovadis.sk

Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepší obsah.

Pri zhromažďovaní alebo prenose citlivých dát, akým sú vaše osobné údaje, používame šifrovaciu (SSL) technológiu. OZ Priatelia Quo Vadis sa zaväzuje dodržiavať ochranu súkromia návštevníkov svojich webových stránok.

Celkové štatistiky návštev zbierané pomocou nástroja Google Analytics smieme poskytnúť dôveryhodným tretím stranám, avšak tieto štatistiky nebudú obsahovať žiadne osobné údaje.

 

Ako je zabezpečená ochrana súkromia na verejných podujatiach OZ Priatelia Quo Vadis

Na verejných podujatiach môžete byť vyzvaní podpísať sa do prezenčnej listiny OZ Priatelia Quo Vadis, resp. Domu Quo Vadis, ktorého zastupujeme, kde vpisujete svoje osobné údaje: meno, priezvisko, mail, niekedy telefónne číslo. Ak sa zapíšete, môžeme Vám posielať newsletter, príp. vás môžeme kontaktovať ohľadne vyplnenia nášho Quotazníka. Tieto údaje používame na štúdium, na štatistiku ako sa Vám u nás páči a na zlepšenie nášho spoločného Domu Quo Vadis. Prezenčné listiny a Quotazníky, teda dotazníky o QV, neposúvame žiadnej inej strane. Prezenčné listiny a spomenuté osobné údaje uchovávame v papierovej forme po dobu potrebnú pre jej spracovanie.

Na verejnom podujatí vykonávame obrazové a zvukové záznamy, ktorých cieľom je prezentácia Domu Quo Vadis ako miesta zameraného na rozvoj duchovných, kultúrnych a spoločenských hodnôt. Fotografia či videozáznam sa môže zverejniť buď na našej webovej alebo FB stránke.

 

Prenášajú sa osobné údaje do tretích krajín?

Vaše osobné údaje sa neprenášajú v rámci týchto účelov do tretích krajín

 

Autorské práva

Copyright © Priatelia Quo Vadis o.z.

Autorské práva k obsahu, fotkám, videám a informáciám na týchto stránkach a činnosti v rámci Domu Quo Vadis realizuje Priatelia Quo Vadis o.z., Veterná 1, 811 03 Bratislava, Slovenská republika. Všetky práva vyhradené.

Partneri projektu


Podporujeme

Rádio Mária